Friday, 10/07/2020 - 13:40|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Thần Sa

BÁO CÁO Sơ kết Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Căn cứ luật phòng chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng chống tham nhũng;

PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG MNTHẦN SA

 

 

 

Số: 40/BC-MNTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Thần Sa,  ngày 20 tháng 5  năm 2020

 

BÁO CÁO

Sơ kết Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

 

Căn cứ luật phòng chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng chống tham nhũng; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 19/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của tỉnh Thái Nguyên; Kế hoạch số 302/KH-SGDĐT ngày 20/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên về Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 26/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai về Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của huyện Võ Nhai.

Thực hiện Kế hoạch Số 178/KH-PGDĐT  ngày 10/3/2020 của Phòng GDĐT Võ Nhai về Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Trường Mầm non Thần Sa báo cáo sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

* Nội dung

- Nhà trường đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước về PCTN. Tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN có hiệu lực từ ngày 01/7/2019; Luật thực hành tiết kiện, chống lãng phí đến toàn thể CBGVNV nhà trường.

- Tuyên truyền về Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII); Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

- Đã thực hiện việc tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống đối với đảng viên, cán bộ, giáo viên nhân viên nhà trường; xây dựng nâng cao ý thức tự giác, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và ý thức đấu tranh phát hiện hành vi tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức.

- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch số 35/KH-MN ngày 04/5/2020 về công tác phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, đã đăng tải lên cổng thông tin điện tử và quán triệt tới toàn thể CBGVNV nhà trường nghiêm túc triển khai thực hiện năm 2020.

* Hình thức

- Thực hiện công tác phổ biến triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng qua các buổi họp hội đồng sư phạm tháng, để CBGVNV nắm bắt.

- Đăng tải lên công thông tin điện tử kế hoạch thực hiện phòng chống tham nhũng.

- CBGVNV, ban TTND nhà trường vừa thực hiện vừa giám sát thực hiện công tác phòng chống tham nhũng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nội dung PCTN cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh bằng nhiều hình thức phù hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ; hội nghị, sinh hoạt chi bộ, họp hội đồng sư phạm, cổng thông tin điện tử tại đơn vị.

2. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong nhà trường

- Trong nhà trường không có tình trạng tham nhũng xảy ra, CBGVNV thực hiện tốt nhiệm vụ theo chức năng vị trí việc làm. Thực hiện công khai minh bạch trong thu chi tài chính, chế độ chính sách, thực hiện tốt dân chủ trong nhà trường.

- Ban TTND và ban kiểm tra nội bộ tiến hành công tác kiểm tra giám sát toàn bộ các hoạt động trong nhà trường theo kế hoạch, không phát hiện có tham nhũng gì trong nhà trường.

- Trong nhà trường không có đơn khiếu nại tố cáo gì, tập thể đồng thuận đoàn kết nhất trí.

3. Thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách pháp luật, giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

- Đã tiến hành rà soát và công khai minh, bạch đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng;

- Thực hiện tốt công khai: Công khai cam kết chất lượng giáo dục, công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng chất lượng giáo dục và công khai thu chi tài chính theo Thông tư số 36/2017/TT-BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT; Thực hiện công khai theo thông tư 61 về công khai ngân sách và theo kế hoạch công khai của nhà trường trong năm học;

- Thực hiện công khai minh bạch trong lĩnh vực tài chính ngân sách; công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản công, các định mức tiêu chuẩn, quy định của nhà trường, công tác tổ chức cán bộ và kê khai tài sản, các quy định đảm bảo quyền và lợi ích người học, hoạt động thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các đơn vị;

- Xây dựng quy trình, tiêu chuẩn tuyển chọn giáo viên, nhân viên hợp đồng; công khai, minh bạch, công bằng, khách quan; tuyển dụng đúng người đáp ứng đủ tiêu chuẩn về năng lực, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp vào đúng vị trí việc làm tại đơn vị;

- Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy chế làm việc; quy định cụ thể chức trách từng vị trí công tác, đặc biệt chú ý trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị;

- Cụ thể hóa quy tắc ứng xử nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của đơn vị;

- Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch phòng chống tham nhũng; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Quy chế chi tiêu nội bộ;

- Thông qua chương trình giáo dục, các hoạt động ngoại khóa tiến hành lồng ghép với việc tuyên truyền, giáo dục học sinh ý thức việc thực hành tiết kiệm;

- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”; giải quyết triệt để các vụ tố cáo liên quan đến tham nhũng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát để phòng ngừa tham nhũng. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra theo Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ.

* Thực hiện quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp:

- CBGVNV thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường và nơi công cộng theo chuẩn mực. Tuyên truyền phổ biến đến phụ huynh, giáo dục học sinh phù hợp, xây dựng nhà trường văn hóa.

- Thực hiện quy định về cung cấp thông tin và tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong công tác PCTN.

4. Vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu trong đơn vị

- Hiệu trưởng luôn gương mẫu, tiết kiệm, trung thực trong công tác, không tham nhũng, cửa quyền, chịu trách nhiệm trước cấp trên về mọi hoạt động trong nhà trường.

- CBGVNV thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCTN, gắn với việc thực hiện làm theo tư tưởng đạo đức HCM.

5. Công tác kiểm tra, tự kiểm tra phát hiện và xử lý tham nhũng

- Nhà trường đã tiến hành kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra nội bộ; kiểm tra nhiệm vụ trách nhiệm người đứng đầu trong công việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác PCTN. Không có bất cứ tham nhũng gì trong nhà trường.

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công vụ, văn hóa công sở của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

- Hiệu trưởng thực hiện nghiêm túc chế độ, trách nhiệm người đứng đầu tại đơn vị mình trong việc phòng chống tham nhũng, lãng phí.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Nội dung cần thực hiện đối với nhà trường

- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2020;

- Phối hợp với Ban TTND nhà trường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng tại cơ quan đơn vị;

- Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính, ngân sách;;

- Công khai kết quả đánh giá CBCCVC, LĐHĐ hàng tháng;

- Công khai quy trình, thủ tục xét thi đua khen thưởng, xét tặng các danh hiệu cho cán bộ công chức, viên chức, lao động;

- Dưới sự chỉ đạo của Phòng Nội vụ huyện nhà trường thực hiện công khai các chế độ chính sách đối với người lao động; công khai quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, hưu trí đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo thẩm quyền được giao;

- Thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội;

- Thực hiện và theo dõi việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành những quy định về minh bạch tài sản, thu nhập;

- Thực hiện tốt công tác tuyển sinh đảm bảo đúng quy định, theo dõi phát hiện kịp thời những hiện tượng tham nhũng, lãng phí trong công tác.

- Thực hiện tốt các buổi tiếp dân, kết hợp với hòm thư góp ý để phát hiện kịp thời những hiện tượng tham nhũng, lãng phí;

- Tổ chức thực hiện; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và xây dựng báo cáo đánh giá việc tổ chức triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng của đơn vị.

- Thực hiện quản lý, sử dụng các nguồn thu, kinh phí và tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và tài chính đúng quy định, quy chế hiện hành.

2. Đối với GVNV và PH học sinh

- Thực hiện triển khai việc giảng dạy lồng ghép tích hợp pháp luật Phòng, chống tham nhũng phù hợp; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản liên quan cho học sinh;

- Thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ, quy định các khoản chi, hội nghị, tiếp khách, lễ kỷ niệm, đi công tác, sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm… đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng;

- Công khai quy trình, thủ tục xét thi đua khen thưởng, xét tặng các danh hiệu cho cán bộ công chức, viên chức, lao động;

- Tham gia đánh giá CBGVNV hàng tháng, giám sát nhà trường thực hiện công tác phòng chống tham nhũng;

- Phụ huynh giám sát nhà trường thực hiện công tác thu chi, chất lượng CSGD trẻ và các hoạt động khác trong nhà trường.

3. Chế độ báo cáo

- Thực hiện chế độ thông tin, tổng hợp báo cáo công tác Phòng, chống tham nhũng theo quy định.

Trên đây là báo cáo sơ kết về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Trường Mầm non Thần Sa./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huyền

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 2
Tháng 07 : 105
Năm 2020 : 2.347